Amendments to the Enforcement and Bankruptcy Law

Amendments to the Enforcement and Bankruptcy Law

Beşinci yargı paketi kapsamında İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler 30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamdaki değişiklikler İcra ve iflas kanununda haciz edilen malların satışı, icranın geri bırakılması süreci, icra satışlarının elektronik ortamda yapılması ve çocukların icra yoluyla tesliminin engellenmesine yönelik düzenlemeleri içermekte olup yapılan değişikliklerle günümüz teknolojisinden de faydalanarak sorunlara çözüm getirmek suretiyle icra ve iflas dairelerinin daha hızlı ve düzenli işlemesinin sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan değişiklikler özetle şunlardır;

  • İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile İcra Başmüdürü Görevlendirmesi ve İcra Daireleri Başkanlığı Kurulması

Değişikliğe göre; iş yoğunluğunun ve personel sayısının fazla olduğu yerlerde, iş yoğunluğunun azaltılması ve işlemlerin daha uyumlu şekilde sürdürülebilmesi için icra müdür ve yardımcıları arasından İcra Başmüdürü görevlendirilebilecek. Ayrıca icra dairelerinin denetlenmesi için iş yoğunluğuna göre bir veya daha fazla İcra Daireleri Başkanlığı kurulabilecek.

  • İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)

İcranın geri bırakılması kararı, takibin yapıldığı yer icra mahkemesi tarafından verilebilecektir. Böylelikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’dan alınmıştır.

  • Haciz ve Muhafaza Tedbirleri

Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi halde satış yapılmayacaktır. Ayrıca, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin haczedilen malın yedieminliğini kabul etmesi halinde mal muhafaza altına alınmayacaktır. Ancak, İcra ve İflas Kanunu uyarınca takibin devamına karar verilmesi durumunda mal muhafaza altına alınabilecektir. Ayrıca, abonelik sözleşmeleri için 2 yıl olan haciz isteme süresi 5 yıla çıkarılmıştır.

  • Satış İşlemleri

Satış işlemleriyle ilgili getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, borçlu hacizli malın satışını bizzat isteyebilecek, satış süresi için taşınır ve taşınmazlar mallar arasındaki fark kaldırılmış olup 1 yıl içinde satış istenebilecek, satış talebiyle birlikte satış giderlerinin peşin olarak ödenmesi zorunlu olacak, satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılacak, malların satışı fiziki ortamdaki açık artırma ile değil, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.