The Regulation on the Implementation of the Law on International Labor

The Regulation on the Implementation of the Law on International Labor

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2022 Tarihli ve 31738 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler yeniden düzenlenmiştir. Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemeler ve yapılan değişiklikler özetle şunlardır:

 • Yurtdışı başvurusunda, Konsolosluktan alınan referans numarası sonrasında işverenin başvuruyu tamamlaması gereken süre 10 günden 30 güne çıkarıldı.
 • Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurusu açısından yabancının yabancı kimlik numarasına ve bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda yabancının, işverene bağlı çalışma için yapılacak çalışma izni başvurusunda ise işverenin elektronik tebligat adresine sahip olması zorunluluğu getirildi.
 • Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kişilerin geçerli bir ikamet izni bulunmaksızın başvuru yapabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Ancak Genel Müdürlük tarafından belirlenen yabancılar hariç olmak üzere yurt içinden yapılacak başvurularda en az 6 (altı) ay süreli geçerli ikamet izni şartı uygulanmaya devam edecektir.
 • Mülga yönetmelik döneminde çalışma izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edilebilecek süre 45 gün olarak düzenlenmişken, Yönetmelik ile bu süre 90 güne çıkarıldı.
 • Yönetmelik ile eksik belgenin tamamlanması için verilecek süre 15 (on beş) günden 30 (otuz) güne çıkarıldı. Ayrıca, usulüne uygun olarak tamamlanan başvuruların değerlendirme sürecinin, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla 30 (otuz) gün içinde tamamlanacağı öngörüldü.
 • Yönetmelik’te, işverene bağlı çalışma izni için temsilcilikler aracılığıyla yapılan başvurularda, yabancının öncelikle çalışma vizesi başvurusunda bulunacağı; ardından, işverenin gerekli belgeleri sisteme başvurudan itibaren 30 (otuz) gün içinde yüklemesi ve başvuruyu onaylaması ile çalışma izni başvurusunun tamamlanacağı düzenlendi.
 • Bir işverene bağlı olarak verilen çalışma izninde, iş kazası, hastalık, analık, zorunlu kamu hizmeti gibi ücretsiz izin verilmesini zorunlu kılan haller hariç olmak üzere işveren ve yabancının karşılıklı anlaşması suretiyle en fazla doksan gün iş veya hizmet sözleşmesinin ücretsiz izin yoluyla askıya alınması durumun bildirilmesi halinde çalışma izni askıya alınır ve çalışma izni ücretsiz izin süresince askıda kalacaktır.
 • Çalışma izninden muaf tutulacak yabancıların kapsamı ve diğer hususlar detaylı olarak düzenlendi.
 • Çalışma izninin iptal edileceği durumlar detaylı olarak düzenlendi.
 • Çalışma izni verilen yabancının aynı işverene ait işyerinde farklı bir görevde veya aynı işverenin aynı iş kolundaki diğer bir şubesinde çalışabilmesi için yapılacak değişiklik talebinin sistem üzerinden yapılabilmesi imkanı getirildi.
 • Çalışma izinleri hakkında verilecek kararlara karşı 30 gün içinde Bakanlık nezdinde yapılacak itirazların sistem üzerinden yapılabileceği düzenlendi.
 • Çalışma izni değerlendirme kriterlerinin Müdürlük tarafından hangi esaslar üzerinden belirleneceği detaylıca açıklandı.

This Article aims to provide a brief and general overview of mediation in commercial disputes in Turkey, but does not intended to serve as a legal advice. Before taking any action or relying on the information given, addressees of this Article should seek specific advice on the matters which concern them.